Kursinformasjon

Alle som tar førerkort for tungbil (førerkortklassene C1/C/E eller D1/D/E og skal arbeide som yrkessjåfør, må i tillegg til føreropplæring også gjennomføre grunnuttdanning for yrkessjåfører. Med yrkessjåfør menes person som transporterer personer eller gods mot vederlag, dvs. får betaling.

Det er egen opplæring for de som skal drive persontransport (førerkort klasse D1, D1E, D, DE) og for de som skal drive godstransport (førerkort klasse C1, C1E, C, CE). Ved utvidelse fra buss til lastebil eller omvendt er det egen, kortere opplæring. Gjennomført utdanning og bestått prøve, dokumenteres med eget kompetansebevis

Omfang av grunnutdanningen

  • For å få utstedt kompetansebeviset må nye yrkessjåfører etter 10. september 2008 (buss)/2009(lastebil) gjennomgå en 280 timers opplæring med en etterfølgende teoretisk prøve. 20 av timene vil være individuell kjøring i et kjøretøy i den aktuelle kategorien.
  • Det vil også være mulig å ta en komprimert opplæring på 140 timer, men for aldersgruppen 18–23 år vil det gi noe begrensede rettigheter. 10 av timene vil være individuell kjøring i et kjøretøy i den kjøretøykategorien man ønskeryrkeskompetanse. De som tar komprimert opplæring må opp til den samme prøven som de som tar full grunnopplæring.
  • For å utvide til en annen kjøretøykategori (buss til lastebil eller omvendt), vil det bli krevd 70 timer (35 timer i komprimert utdanning), hvorav 5 timer er individuell kjøring på det «nye» kjøretøyet. Også her vil det bli en teoretisk prøve med spørsmål knyttet til kjøretøyspesifikke emner.

Den teoretiske prøven avlegges på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Utformingen og omfanget vil bli tilsvarende dagens førerprøver, men med spørsmål knyttet til yrkessjåføropplæringen.

Timeberegning

Læreplanen er delt opp i moduler. Fordi modulene dekker både full og komprimert grunnutdanning og i tillegg skal dekke en eventuell kjøretøyspesifikk tilleggsutdanning, vil det være ulike timekrav knyttet til de ulike modulene for at det forskriftsfestede timetallet skal gå opp. Dette framgår av tabellen under. Timetallene er oppgitt i klokketimer og er å betrakte som minimumskrav.